Dzīvot jēgpilnu un apzinātu darba un privāto dzīvi: kā tas iespējams?

 

Uno Lācis LTTPA biedrs, transpersonālais konsultantsProcess Work Facilitator, geštaltpraktiķis, personības un biznesa attīstības treneris, meditāciju un apzinātības prakšu pasniedzējs.

FB: https://www.facebook.com/Psihoterapeits.Uno.Lacis

 

Pasaule ir mainījusies, un informācijas daudzums un tās plūsmu ātrums ir pieaudzis ģeometriskā progresijā. Informācijas tehnoloģiju ietekmē pasaule ir kļuvusi atvērtāka un daudzveidīgāka, arī izvēles iespējas – plašākas. Vai tā rezultātā dzīvot ir kļuvis vieglāk? Vai cilvēki jūtas laimīgāki? Un ko tajā visā var mainīt transpersonālā biznesa psiholoģija?

 

Strādāju, lai dzīvotu, vai dzīvoju, lai strādātu?

Informācijas plūsmu iespaidā cilvēki bieži apjūk, jo nespēj to visu "pārstrādāt". Apmulsumu rada arī tas, ka vienlaikus pastāv tik daudz dažādu ideoloģiju, pasaules uzskatu, vērtību, pārliecību, kas ir pretrunā cita ar citu. Vienīgā pastāvīgā lieta šobrīd ir nepārtrauktas izmaiņas, kas rada nemitīgu stresu un izaicinājumu meklēt veidu, kā izdzīvot un adekvāti pielāgoties jaunām situācijām, vienlaikus nezaudējot pašiem sevi un savu psihisko veselību.

Šodien, 21. gadsimtā, izaicinājumi liek meklēt jaunus veidus, kā veidot savu biznesu, darba dzīvi, kā harmoniskāk savienot darbu ar privāto dzīvi, turklāt tā, lai neviena no tām neciestu. Cilvēki arvien agrākā vecumā saskaras ar eksistenciāliem jautājumiem:

  • Kāda ir mana darba jēga manā personīgajā dzīvē un plašākā perspektīvā?

  • Cik daudz esmu gatavs strādāt, par kādu cenu un kādos apstākļos?

  • Uz kādām vērtībām es balstos, un kas mani iedvesmo?

  • Kur atrast kritērijus, lai novērtētu savu efektivitāti?

  • Kāda ir mana misija, un ko vēlos atstāt aiz sevis kā sava darba rezultātu?

  • Kāda ir mana motivācija, un ko vispār es gribu sasniegt un piedzīvot?

  • Ko šajos apstākļos spēj piedāvāt transpersonālā biznesa psiholoģija?

 

Pirmais un galvenais tās uzdevums ir palīdzēt ieviest augstāku apzinātības līmeni darba un privātajā dzīvē, lai labāk saprastu, ko un kādēļ mēs darām. Lai spētu objektīvi izvērtētu savas subjektīvās sajūtas, darba procesā un varētu savu darba laiku padarīt efektīvāku un vairāk prieka nesošu. Izjust, saprast un realizēt savas individuālās vērtības darba procesā. Jo, kad ir atbildēts galvenais jautājums – kāpēc kaut ko daru, tad atbildēt uz jautājumu – kā – kļūst pavisam viegli.

 

Personīgā efektivitāte

Personiskā efektivitāte ir atkarīga no indivīda subjektīvās drošības sajūtas, pašvērtējuma, pašpārliecinātības, garīgā brieduma un emocionālās inteliģences.

Drošības sajūtu iespējums iegūt tikai tad, kad cilvēks sāk balstīties pats uz sevi, kas, savukārt, kļūst iespējams vienīgi tad, kad nozīmīgās atbildes uz jautājumiem cilvēks sāk meklēt pats sevī, nevis ārpusē; kad vadās no savām sajūtām, seko saviem impulsiem, notic pats savam individuālajam un neatkārtojamajam dzīves gājumam un atrod pats savu jēgu savam darbam.

Pārliecinātība par sevi un savu ceļu rodas līdz ar sapratni, ka nav vairs iespējams atrast pareizo atbildi, nokopēt to no kāda parauga ārpus sevis, kas ir derējis kādam citam citā laikā un situācijā,

emocionālās stresorus un novērtēt kopējo psiholoģisko klimatu darba vidē un kontaktā ar apkārtējo vidi.

Konsultējot tiek strādāts ar apzinātības līmeņa paaugstināšanu un ikdienas darba rituālu, paradumu izveidi, kuri nodrošina produktīvāku darba procesu. Tiek piemeklētas vai izstrādātas un individuāli ieviestas nepieciešamās psihotehnoloģijas, regulāras ikdienas un iknedēļas prakses, kuras ļauj uzlabot psiholoģisko klimatu organizācijā, preventīvi novēršot spriedzes uzkrāšanos, izvērtēts un meklēts katra indivīda optimālais darba ritms atbilstoši psihofizoloģiskajām īpašībām un personības struktūrai.

 

Psihohigiēna darba vidē

Transpersonālās biznesa psiholoģijas konsultants palīdz identificēt tehniskos un emocionālās stresorus un novērtēt kopējo psiholoģisko klimatu darba vidē un kontaktā ar apkārtējo vidi.

Konsultējot tiek strādāts ar apzinātības līmeņa paaugstināšanu un ikdienas darba rituālu, paradumu izveidi, kuri nodrošina produktīvāku darba procesu. Tiek piemeklētas vai izstrādātas un individuāli ieviestas nepieciešamās psihotehnoloģijas, regulāras ikdienas un iknedēļas prakses, kuras ļauj uzlabot psiholoģisko klimatu organizācijā, preventīvi novēršot spriedzes uzkrāšanos, izvērtēts un meklēts katra indivīda optimālais darba ritms atbilstoši psihofizoloģiskajām īpašībām un personības struktūrai.

Vajadzības gadījumā noris darbs ar komunikatīvajām prasmēm un emocionālo inteliģences līmeņa celšanu, lai optimizētu darba procesu un uzlabotu prasmes risināt konfliktsituācijas ar "grūtiem" kolēģiem vai klientiem. Preventīvi tiek strādāts arī ar profesionālajiem riskiem, lai novērstu profesionālo izdegšanu darba specifikas dēļ.

 

Līderība un tās komponenti

Efektīvam līderim jābūt apbruņotam ar pietiekamu psiholoģisko zināšanu bāzi un prasmēm, lai spētu sekmīgi veikt savas funkcijas un iedvesmot komandu kopējo mērķu sasniegšanai.

Vairāk par specifiskām profesionālajām zināšanām ir svarīgāks paša līdera garīgais briedums, emocionālā un garīgā inteliģence.

Emocionālā inteliģence ļauj līderim apzināties, pieņemt un vadīt savas emocijas, kas, savukārt, ļauj viņam sajust un vadīt arī komandas dalībnieku emocijas, izprast viņu rīcības motīvus un visas darba grupas locekļu attiecību dinamiku.

Garīgā inteliģence palīdz līderim saskatīt notikumus vairāk nekā no vienas perspektīvas, komunikācijas procesā translēt savas un organizācijas vērtības un pārliecības, apvienot komandu ap kopējām vērtībām un realizēt tās misiju.

Tieši līdera apzinātības kvalitāte, sevis izpratne un ikdienas uzvedībā realizētās korporatīvās vērtības ir galvenais resurss, kas ļauj tam būt par piemēru visiem pārējiem komandas dalībniekiem.

 

Kā var palīdzēt personības attīstības konsultants?

Konsultants nedod gatavus padomus, risinājumus, bet palīdz klientam iemācīties pašam atrast optimālo risinājumus, atrast savas unikālās atbildes katrai situācijai.

Jo neviens cits nevar būt labāks eksperts savai dzīvei vai biznesa situācijai, kā katrs pats sev.

Konsultants palīdz klientam apzināties esošo situāciju fenomenoloģiski, kāda tā ir esošajā mirklī, palīdzot identificēt esošās problēmas un potenciālos resursus,

strādā kā "spogulis", klientam pašam ļaujot ieraudzīt sevi un situāciju no malas.

palīdz identificēt personības vai organizācijas balansu vai disbalansu, apzināties objektīvi esošo situāciju, kāda tā ir šajā mirklī, kopīgi analizējot visas tās dimensijas – fiziski/materiālo, emocionālo, racionālo/zināšanu dimensiju, sociālo kontaktu ar vidi kvalitāti un garīgo – vērtību, pārliecību aspektus un visu šo aspektu savstarpējo mijiedarbību.

Kopīgi veiktā analīze – klienta un konsultanta kopdarba rezultāts ļauj identificēt, kā funkcionē indivīds vai organizācija kopumā, un kurā aspektā ir nepieciešami uzlabojumi vai optimizācija. Apzinoties esošo situāciju, tiek izstrādāts plāns un uzdevumi katrā indivīda vai organizācijas funkcionēšanas dimensijā nepieciešamām izmaiņām, vai visu dimensiju savstarpējas harmonijas sasniegšanai.

Tiek strādāts kopā ar klientu, izpētot esošo situāciju integrāli, daudzpusīgi skatoties uz situāciju no dažādiem skatpunktiem, kas ļauj rast efektīvāku risinājumu nosprausto mērķu sasniegšanai.

Individuāli tiek strādāts ar iekšējām barjerām, ierobežojumiem, kas neļauj realizēt profesionālās zināšanas un prasmes, izmantojot transpersonālās psihoterapijas metodes. Konsultants palīdz pārvarēt klienta emocionālās un garīgās krīzes, ar kurām neizbēgami saskaras ikkatrs savā individuācijas un pašrealizācijas gaitā.

Jo straujāk notiek personības vai organizācijas attīstība, jo biežāk ir jāsaskaras ar krīzēm, kuras notiek pirms katra kvalitatīva "lēciena" attīstības procesā. Emocionālās un garīgi eksistenciālās krīzes situācijas ir katram psihiski veselam cilvēkam, ar kurām tas saskaras savas dzīves un savas attīstības procesā. Transpersonālais biznesa konsultants palīdz tās pārvarēt pēc iespējas ātrāk un ekoloģiskāk, palīdzot tajās neiegrimt ilgstoši, un negūt jaunas psihotraumas savā ceļā caur krīzes periodiem.

 

Kas ir transpersonālā biznesa psiholoģija?

Tā ir radusies, praktiski izmantojot transpersonālo psiholoģijas un transpersonālās psihoterapijas metodes biznesa un sabiedrisko organizāciju konsultēšanā. Transpersonālā psihoterapija ir viena no jaunākajām psiholoģisko prakšu jomām. Transpersonālā pieeja fokusē uzmanību uz psihes dziļākajiem aspektiem un atver ceļu uz cilvēka patieso "Es", vienotību ar pasauli un pašam ar sevi, harmoniskāku dzīvi un veiksmīgu pašrealizāciju.

Gadu desmitiem ilgā pieredze transpersonālajiem psihologiem un psihoterapeitiem dod pamatu apgalvot, ka viss, kas ir nepieciešams laimīgai dzīvei, jau atrodas paša cilvēka dziļākajā "dvēseles dārgumu krātuvē".

Šādu katra cilvēka dvēseles dārgumu, slēpto vai neizpausto resursu atklāšana ir transpersonālās psihoterapijas galvenais uzdevums.

Transpersonālā pieeja nav zināšanu kopums, prasmes vai iemaņas, likumi vai gatavi rīcības algoritmi, know-how apvienojums, bet gan efektīvāks domāšanas veids, kā pieveikt izaicinājumus personīgājā un profesionālajā dzīvē. Tas ir filosofisko, garīgo un psiholoģisko zināšanu integrāla kopums, kas praktiski pielietojams ikdienas biznesa un personīgo dzīves uzdevumu veikšanai. Šīs pieejas zināšanas ļauj attīstīt elastīgāku un radošāku profesionālās domāšanas stilu, kas ļauj radīt harmoniskāku biznesa vidi un autentiskāku indivīda dzīvesveidu.

Transpersonālā psiholoģija sniedz plašu, praktisku instrumentu klāstu, kas palīdz radīt harmoniju profesionālajā un privātajā dzīvē.

 

Raksts publicēts portālā Delfi.lv 2018.gadā

 

JAUNUMI

TRANSPERSONĀLĀS
IZGLĪTĪBAS INSTITŪTS

lasīt tālāk..


 

Jaunākie raksti

Uno Lācis: Mīlestība ir ...

Mīlestība ir viss, kas tev ir vajadzīgs...   ...

publikācijas

+ View

Rita Zālīte: ...

Neirografika kā efektīva metode savas realitātes ...

publikācijas

+ View

Ilga Kušnere: Atziņas ...

Atziņas par transpersonālās psiholoģijas metožu ...

publikācijas

+ View

Uno Lācis: Dzīvot ...

Dzīvot jēgpilnu un apzinātu darba un privāto ...

publikācijas

+ View

Ingrida Indāne: Top ...

Top jauna autormetode - Transpersonālā vides ...

publikācijas

+ View

Top jauna autormetode - ...

Ingrida Indāne, LTTPA biedre, MA, psiholoģe, ...

publikācijas

+ View

Klātienē 17 viesi un nav reģistrētu lietotāju

Scroll to top