Par biedrību

Latvijas Transpersonālās psiholoģijas un psihoterapijas asociācija (LTPPA) apvieno psihoterapeitus un psihoterapijas speciālistus, psihologus, mākslas terapeitus, veselības aprūpes personas, sociālos darbiniekus, māksliniekus un pedagogus no Latvijas, kas savā darbā ar pacientiem/klientiem/audzēkņiem izmanto vai vēlētos izmantot transpersonālās psiholoģijas un psihoterapijas metodes savas profesionālās kompetences ietvaros.

Saskaņā ar Statūtiem, LTPPA mērķi ir:

  • Veicināt transpersonālās psiholoģijas un transpersonālās psihoterapijas attīstību un atpazīstamību, stiprinot gan tās zinātniskos, gan praktiskos aspektus;
  • Sekmēt kvalitatīvu un profesionālu speciālistu darbību transpersonālās psiholoģijas un transpersonālās psihoterapijas jomā Latvijā;
  • Rīkot izglītojošus pasākumus transpersonālās psiholoģijas un transpersonālās psihoterapijas jomā;
  • Veidot un attīstīt starpdisciplināru saikni ar citām nozarēm;
  • Veicināt sadarbību ar citām Eiropas un pasaules organizācijām.

Kopš 2021.gada jūlija LTPPA nodarbojas ar psihoterapijas speciālistu transpersonālajā psihoterapijā sertifikāciju , lai nodrošinātu šo speciālistu kvalifikācijas atbilstību LTPPA standartiem. Šo standartu pamatā ir Eiropas Transpersonālās Asociācijas EUROTAS Psihoterapijas Sekcijas (ESTP) vadlīnijas transpersonālās psiholoģijas un psihoterapijas speciālistu izglītībai un sertifikācijai, kas veidotas, vadoties no Eiropas Psihoterapijas asociācijas formulētajiem profesionālās izglītības un kompetences kritērijiem un Strasbūras deklarācijas par psihoterapiju (1990) vadlīnijām. Latvijas Republikas tiesiskā regulējuma ietvaros prasības kandidātiem atbilst LR Ministru kabineta noteikumu Nr. 264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām” noteiktajiem profesijas “psihoterapijas speciālists” (profesijas kods Nr. 2634 12) kvalifikācijas prasībām.

LTPPA ir Eiropas transpersonālās asociācijas (EUROTAS) biedrs kopš 2006.gada un sadarbojas arī ar citām profesionālajām organizācijām.