Biedru nauda un ziedojumi

Latvijas transpersonālās psiholoģijas un psihoterapijas asociācijas biedra nauda 2021.gadā ir 30 eiro. Ikgadējo biedra naudu lūdzam samaksāt līdz katra gada 31.maijam. Ja nepieciešams rēķins, lūdzu to jautāt: 

Būsim pateicīgi arī par ziedojumiem biedrības Statūtos noteikto darbības mērķu* atbalstam:

Biedrība LTPPA
Maskavas iela 222c – 1B, Rīga
Reģ. Nr. 40008060031,

Konts: LV38UNLA0050015086480 SEB banka

* Biedrības mērķi ir:

  • Veicināt transpersonālās psiholoģijas un transpersonālās psihoterapijas attīstību un atpazīstamību, stiprinot gan tās zinātniskos, gan praktiskos aspektus;
  • Sekmēt pa kvalitatīvu un profesionālu speciālistu darbību transpersonālās psiholoģijas un transpersonālās psihoterapijas jomā Latvijā;
  • Rīkot izglītojošus pasākumus transpersonālās psiholoģijas un transpersonālās psihoterapijas jomā;
  • Veidot un attīstīt starpdisciplināru saikni ar citām nozarēm;
  • Veicināt sadarbību ar citām Eiropas un pasaules organizācijām.