Kāpēc izvēlēties tieši transpersonālo konsultēšanu? Kā transpersonālā psiholoģija var palīdzēt tikt galā ar dažādiem cilvēka dzīves izaicinājumiem un kādu problēmu risināšanai tā ir īpaši efektīva? Kā notiek transpersonālā konsultēšana?

 

Tie ir jautājumi, ko citu virzienu kolēģi un potenciālie klienti bieži uzdod transpersonālajam psihologam un konsutantam. Aicinām iepazīties ar Latvijas Transpersonālās psiholoģijas un psihoterapijas asociācijas (LTTPA) biedru pieredzi, darba metodēm un platformu darbā ar klientiem. Tuvojoties LTTPA 20 gadu jubilejai, sākam publicēt mūsu asociācijas biedru rakstu sēriju par viņu ceļu un pieredzi profesijā un to, kā tas palīdzējis klientiem; rakstus un diskusijas, intervijas, raidījumus, publikācijas medijos, un atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem.

 

Kas ir transpersonālā psiholoģija?

 

Transpersonālā psiholoģija ir humānistiskās psiholoģijas virziens ar pētījumiem par garīgumu, ķermeņa un prāta attiecībām, transformāciju un izmainītiem apziņas stāvokļiem. Transpersonālās psiholoģijas pamatā ir veselības un humānā potenciāla psiholoģija, tā koncentrējas nevis uz slimības ārstēšanu, bet gan uz veselības stiprināšanu un izaugsmes veicināšanu. Konsultēšanas mērķis ir uzlabot klienta dzīves kvalitāti, sekmējot viņa identitātes apzināšanos, garīgo izaugsmi un pašrealizāciju. Palīdzēt izprast un integrēt plaša spektra emocionālos pārdzīvojumus.

 

Transpersonālā psiholoģija skatās uz cilvēka eksistenci pasaulē pilnīgi visos aspektos un neizslēdz nevienu no tiem: fizisko, emocionālo, mentālo, sociālo, garīgo (eksistenciālo).

 

Transpersonālā psiholoģija ir integratīva, holistiska, uz klientu centrēta terapeitiska pieeja, kuras pamatā ir darbs ar cilvēka apziņu un identitāti. Garīgums tiek uzskatīts par būtisku apziņas un identitātes sastāvdaļu, apziņa tiek definēta kā spēja atpazīt iekšējos mentālos procesus (emocijas,tēlus,domas u.tml.).

 

Līdztekus mūsdienu tradicionālās psihoterapijas metodēm, transpersonālās psiholoģijas metodoloģija ietver arī senas garīgās prakses no visas pasaules, kas ir integrētas ar mūsdienu psihoterapijas metodēm.

 

Transpersonālā psihoterapija ir efektīva darbā ar klientiem, kas cieš no pārmaiņu radītas vai identitātes krīzes, atkarībām, nomākta garastāvokļa, neizlēmības vai arī tiecas pēc atbalsta sava garīgā ceļa un radošās pašizpausmes meklējumos.

Šī pieeja palīdz indivīdiem, ģimenēm, dažādām grupām un risinājumiem biznesa vidē.

 

Klientiem rodas labāka sapratne par viņiem pašiem, viņu spējām un iespējām, attiecībām, vietu pasaulē un viņi mācās attīstīt jaunas pieejas, lai labāk sasniegtu savus mērķus, iegūtu jēgpilnību un dzīvotu harmoniskā dzīves labizjūtā.

 

Terapijas procesā transpersonālie konsultanti skatās uz cilvēku ne tikai kā atsevišķu indivīdu ar viņa personīgo vēsturi kopš dzimšanas brīža, bet gan uztver cilvēku kā lielākas sistēmas sastāvdaļu, pievērš uzmanību visam pieredzes spektram (ģimenes, dzimtas, tautas, kultūras un garīgajā kontekstā lokālajā vidē). Transpersonālā psiholoģija īpašu uzmanību pievērš cilvēka prenatālajai pieredzei - jau kopš ieņemšanas brīža, grūtniecības laikā un to, kā norisējušas dzemdības un ienākšana pasaulē.

 

Transpersonālais konsultants, psihologs, psihoterapeits, nereti ir profesionālis kādā no mūsdienīgajiem psiholoģijas/psihoterapijas virzieniem un pārzina tā metodes (ģeštaltterapija, analītiskā psiholoģija, procesuāli orientētā psiholoģija, ķermeņa terapija, eksistenciālā psihoterapija, integrālā psiholoģija u.tml.).

Transpersonālā pieeja tiek uzskatīta par integratīvu, līdz ar to transpersonālie konsultanti savā darbā mēdz izmantot gan tikai šai pieejai raksturīgas metodes, gan arī metodes un tehnikas, kas aizgūtas no citiem psihoterapijas virzieniem. Par raksturīgākajām tiek uzskatītas tās metodes un tehnika, kas rada izmainītus apziņas stāvokļus un veicina klienta iespēju piekļūt bezapziņas informācijai, pēc tam šī informācija tiek analizēta un gūtās atklāsmes integrētas klienta dzīvā, piemēram: transpersonālā un holotropā elpošana, virzītā iztēle un meditācija, ekspresīvo mākslu terapijas elementi, apzinātības prakses, mūsdienu cilvēkam piemēroti šamaniskie rituāli utml.

Transpersonālās psiholoģijas pamatā ir: V. Džeimsa, Z. Freida, A. Maslova, V. Raiha, K. G. Junga, K. Rodžersa, R. Assadžoli, R. Volša, K. Vilbera, S. Grofa psiholoģiskās teorijas, seno tautu reliģijas, filozofija un kultūras tradīcijas (šamanisms), mūsdienu pasaules reliģiju tradīcijas un prakses, budisma filozofija.

Transpersonālās psiholoģijas metodes:

 

- apzinātības prakses (arī ķermeņa un kustību apzinātības prakses),

- transpersonālās elpošanas prakses (Holotropā, Rebirthing, Vivation u.,c.)

- darbs ar paplašinātiem un izmainītiem apziņas stāvokļiem, hipnoanalīze

- sistēmfenomenoloģiskā pieeja (sistēmiskie izkārtojumi, Helingera metode u.c., ģimenes sistēmiskie sakārtojumi, strukturālie sakārtojumi, sistēmiskā modelēšana),

- radošuma, iztēles un intuīcijas attīstīšanas metodes,

- mūzikas, deju un kustību terapijas metodes,

- metodes darbam ar iekšējo bērnu un citām personības daļām,

- darbs ar mītiem, arhetipiem un simboliem (piemēram, labirinti, mandalas, drāmas metodes, pasaku terapija, dienasgrāmata, stāstu radīšana u.c.),

- mākslas metodes, neirografika, fototerapija u.tml.,

- metaforu un asociatīvās kārtis,

- darbs ar sapņiem, vīzijām un garīgo prakšu tēliem.

 

 

Transpersonālā pieeja ir efektīva šādu jautājumu risināšanai:

 

- attiecības un to krīzes, šķiršanās, vientulība, jaunu attiecību veidošana,

- darbs ar emocijām un stāvokļiem: bailes, dusmas, stress, trauksme, nomāktība u.tml. ,

- identitāte, individualizācija, pašrealizācija un misija,

- zaudējumi, nāve, sēras,

- psiholoģiskās robežas, pašvērtējums un pašapziņa

- ķermeņa pieņemšana, dzimumidentitāte un seksualitāte,

- eksistenciālās, radošās un garīgas krīzes, vērtības, dzīves jēga

- vecuma posmu krīzes un dilemmas (psiholoģiskais briedums, novecošana utml.),

- konflikti (iekšējie un ārējie),

- attīstības un psiholoģiskās traumas,

- vitalitātes un dzīvesprieka atgūšana,

- atkarības un līdzatkarības,

- ķermeņa simptomi, psiholoģiskie un enerģētiskie bloki un psihosomatika,

- biznesa procesu organizācija un līderība,

- garīgo prakšu un meditāciju pieredzes integrēšana.

 

IZZIŅAI

* Kopš 2006. gada Latvijas transpersonālās psiholoģijas un psihoterapijas asociācija (LTPPA) ir Eiropas transpersonālās asociācijas (EUROTAS) http://www.eurotas.org) pilntiesīga dalībniece.

* Latvijā akreditētu studiju programmu “Transpersonālā psiholoģija un konsultēšana” var apgūt Transpersonālās izglītības institūtā (TII www.transpersonalaizglitiba.lv).

 

RAKSTI

 

Ingrida Indāne par jaunu autormetodi “Transpersonālā vides māksla un performance”

 

Uno Lācis par transpersonālo biznesa psiholoģiju

 

Ilga Kušnere par transpersonālās psiholoģijas metožu izmantošanu skolotāju profesionālās kompetences pilnveidē

 

Rita Zālīte par neirografiku kā transpersonālajā konsultēšanā pielietojamu metodi

 

Uno Lācis par mīlestības paradigmu

 

JAUNUMI

TRANSPERSONĀLĀS
IZGLĪTĪBAS INSTITŪTS

lasīt tālāk..


 

Jaunākie raksti

Uno Lācis: Mīlestība ir ...

Mīlestība ir viss, kas tev ir vajadzīgs...   ...

publikācijas

+ View

Rita Zālīte: ...

Neirografika kā efektīva metode savas realitātes ...

publikācijas

+ View

Ilga Kušnere: Atziņas ...

Atziņas par transpersonālās psiholoģijas metožu ...

publikācijas

+ View

Uno Lācis: Dzīvot ...

Dzīvot jēgpilnu un apzinātu darba un privāto ...

publikācijas

+ View

Ingrida Indāne: Top ...

Top jauna autormetode - Transpersonālā vides ...

publikācijas

+ View

Top jauna autormetode - ...

Ingrida Indāne, LTTPA biedre, MA, psiholoģe, ...

publikācijas

+ View

We have 16 guests and no members online

Scroll to top